Autist 

        อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ฝากประชาสัมพันธ์...ผู้ที่มีบุตร ซึ่งมีอาการเป็นออทิสติกสามารถติดต่อกับทางสมาคมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้นครับ
จูนินยะ