Autistic Savant ~ อัจฉริยะออทิสติก

posted on 18 Nov 2009 11:55 by autis-mann

 

 

 

        ความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษของอัจฉริยะเฉพาะทาง


        John Von Neuman นักคณิตศาสตร์ ผู้เลื่องชื่อ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งทฤษฎีเกม” เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดคำนวณอันซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

        แต่เชื่อหรือไม่ว่าคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวเช่นนี้เป็นสิ่งที่คนอีกกลุ่มหนึ่ง สามารถทำได้เช่นเดียวกัน และคนกลุ่มที่ว่านี้คือ Autistic Savant หรือเรียกสั้นๆว่า “ซาวองส์” ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลความหมายอย่างตรงตัวว่า “ผู้ที่มีความรู้" หรือ "นักปราชญ์"

        ส่วนผู้ที่บัญญัติคำนี้ขึ้น เพื่อใช้เรียกลักษณะอาการของอัจฉริยะออทิสติกนี้ คือ นายแพทย์ จอห์น แลงดอน ดาว (John Landon Down)

        ซึ่งเหตุที่ต้องเรียกเช่นนี้เป็นเพราะ ซาวองนั้นมีความสามารถเฉพาะทางที่พิเศษจนเรียกได้ว่าเข้าขั้นอัจฉริยะ

        แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็มีความบกพร่องทางพัฒนาการความผิดปกติเกี่ยวกับสมอง หรือมีภาวะออทิสติกร่วมด้วยเช่นกัน

        ภาวะออทิสติกนี้เองที่ทำให้ซาวองส์ขาดความสามารถพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เช่น หัดเดินได้ช้า ติดกระดุมเสื้อหรือผูกเชือกรองเท้าและทำอาหารเองไม่เป็น

        นอกจากนั้น ซาวองส่วนใหญ่ยังมีไอคิวอยู่ในช่วง 40-70 ซึ่งถือว่าต่ำจากไอคิวเฉลี่ยของคนปกติที่อยู่ระหว่าง 90-110 และด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “อัจฉริยะออทิสติก


        ในปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายถึงลักษณะพิเศษและขอบเขตความสามารถของซาวองส์ได้อย่างครบถ้วน และครอบคลุม

        แต่ก็มีทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือ ทฤษฎีที่บอกว่า ซาวองส์เกิดจากการที่สมองซีกซ้ายได้รับความเสียหาย สมองซีกขวาจึงเข้ามาทำหน้าที่ทดแทน โดยจะสังเกตได้จากการที่ทักษะและความสามารถของซาวองส์ส่วนใหญ่นั้นมักเกี่ยวข้องกับสมองซีกขวา ซึ่งควบคุมในเรื่องของจินตนาการที่มีความหลากหลายเชื่อมต่อหลายมุม และไม่มีมิติสัมพันธ์ เช่น ศิลปะและดนตรี

 

 

 

        ส่วนทักษะที่ไม่ค่อยพบในกลุ่มคนที่เป็นซาวองส์นั้นจะเกี่ยวข้องกับสมองซีกซ้าย เช่น เรื่องความคิดในเชิงตรรกะและความคิดเชิงนามธรรม


        ในกลุ่มคนที่เป็นออทิสติกอาจมีซาวองส์อยู่ประมาณ 1 ใน 10 คน ส่วนกลุ่มคนที่มีปัญหาความผิดปกติทางพัฒนาการ เช่น ปัญญาอ่อน หรือ สมองพิการ ก็จะพบซาวองส์ 1 คน ใน 2,000 คน

        เนื่องจากกลุ่มคนที่เป็นออทิสติกมีน้อยกว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและปัญหาความพิการของสมองอยู่มาก

        ดังนั้นหากสุ่มคนที่เป็นซาวองส์มาจำนวนหนึ่ง ก็จะพบว่ามีคนที่เป็นโรคออทิสติกถึงครึ่งหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ