ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุข ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์
ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เป็น
ประจำทุกปี (ยกเว้น พ.ศ. ๒๕๔๘)


        ในวันสิ้นปี (๓๑ ธันวาคม) ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์
ทุกสถานี นอกจากนี้ ยังทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจ มาปรุแถบโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์)
พระราชทานพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงาน โดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส. ๙ เช่นเดียว
กับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า กส. ๙ ปรุ ส.ค.ส. พระราชทาน ที่
เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้ เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐


        เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงได้ทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำ และทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โทรสาร (แฟกซ์) พระราชทานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยข้อความใน
ส.ค.ส. พระราชทาน แต่ละปี จะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบ ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา ในปีต่อ ๆ มา หนังสือพิมพ์
รายวัน ได้นำลงตีพิมพ์ ในฉบับเช้าวันที่ ๑ มกราคม เพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมอย่างทั่วถึง


        นับแต่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของ
ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น ก.ส. ๙ ปรุง เนื่องจากทรงเปลี่ยนจากการ "ปรุ" ด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ
"ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ ถัดจากนั้น จะทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น เป็นรูปแบบเฉพาะ


         เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอันเนื่องในวันมหามงคลของชาวไทยทั้งมวล
และอวยพรวันขึ้นปีใหม่ในอีกไม่ถึงเดือนที่กำลังจะผ่านพ้นไป ข้าพเจ้าขอเผยแพร่ ส.ค.ส. ซึ่ง
พระองค์ทรงจัดทำมอบความสุขในวันปีใหม่ให้กับพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา

 

 

พ.ศ. ๒๕๓๐ มีอยู่ ๒ แบบด้วยกัน

 

 

 

        พระราชทานเป็นปีแรก ปรุแถบโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์) พระราชทานพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงาน โดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส.๙ เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า กส.๙ ปรุ

 

พ.ศ ๒๕๓๑

 

 

 

        ทรงสอนให้ทุกคนคิดและทำในสิ่งที่ดี เพื่อให้บังเกิดแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต

 

พ.ศ. ๒๕๓๒

 

 

 

        ทรงให้นิยาม ๔ ประการของความสุข ว่าคือความปรารถนาดีต่อกัน ความอนุเคราะห์ ความยินดี ความสงบ

 

พ.ศ. ๒๕๓๓

 

 

 

        ทรงให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีสติ และปัญญา

 

พ.ศ. ๒๕๓๔

 

 

 

        ทรงชี้ให้คนไทยใช้ความเพียร อดทน สติ และปัญญา

 

พ.ศ. ๒๕๓๕

 

 

 

        ทรงให้คนไทยมุ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

พ.ศ. ๒๕๓๖

 

 

 

        ทรงให้คนไทยมุ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

พ.ศ. ๒๕๓๗

 

 

 

        ทรงกล่าวถึงโครงการพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร

 

พ.ศ. ๒๕๓๘

 

 

        ทรงให้ข้อคิดในการร่วมมือกันทำงาน เกี่ยวกับการพูด การฟัง

 

พ.ศ. ๒๕๓๙

 

 

         ทรงให้คนไทยตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลในการแก้ปัญหา และการประสานประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

 

พ.ศ. ๒๕๔๐

 

 

        ทรงกล่าวถึงพลังความคิด และให้คติในการพูด การคิด และการทำ

 

พ.ศ. ๒๕๔๑

 

 

 

        ทรงพระราชทานกำลังใจ ในการต่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

 

พ.ศ. ๒๕๔๒

 

 

 

        ทรงให้คนไทยมีความเพียร เช่นเดียวกับพระมหาชนก และทรงเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

 

พ.ศ. ๒๕๔๓

 

 

        ทรงกล่าวถึงการเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ และให้มองโลกในแง่ดี

 

พ.ศ. ๒๕๔๔

 

 

        ทรงให้ทบทวนบทเรียนจากอดีต เพื่อเตรียมตัวฟันฝ่าปัญหาในอนาคต และตั้งมั่นอยู่ในความดี และความสุจริตใจ

 

พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

        ทรงกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้ง ขัดแข้งขัดขากัน และให้แก้ปัญหาโดยใช้หัว คือสมอง ควบคุมทุกส่วนของตัว รวมทั้งขา ให้อยู่ในระเบียบ

 

พ.ศ. ๒๕๔๖

 

 

        ทรงกล่าวถึงสุนัขทรงเลี้ยง ว่าเป็นเพื่อนที่ดี

 

พระราชดำรัส วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖


        ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระที่จะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมา
อวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ความร่วม
มือ สนับสนุนข้าพเจ้า ในภารกิจทั้งปวงด้วยดีเสมอมา

        ในขวบปีที่แล้ว บ้านเมืองเรามีสิ่งที่ดี ที่ควรแก่การชื่นชมเกิดขึ้นหลายอย่าง อย่างแรกก็คือ
การที่นานาประเทศเขาเชื่อถือ ไว้วางใจให้ประเทศของเรา จัดการประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑ ขึ้นนั้น ข้อนี้ต้องนับเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศ

        ทุกคนต่างก็ทราบ ตระหนักเป็นอย่างดี จึงยินดีร่วมมือร่วมงานกัน ด้วยความเต็มใจเสียสละ
ทำให้งานครั้งนั้น ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย และงดงาม สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็
คือ เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันมา ที่เราต้องประสบกับเหตุไม่ปกติต่างๆ หลายเรื่อง จนทำให้
หลายๆ คน เกิดความวิตกห่วงใยในอนาคตของตนเอง และของบ้านเมืองเป็นอย่างมาก

        แต่ด้วยเหตุที่ส่วนใหญ่มีสติรู้เท่าทัน มีความรู้ความสามารถ จึงต่างขวนขวายช่วยตัวเอง
และร่วมมือ ร่วมความคิดกัน ปฏิบัติแก้ไขอย่างจริงจัง จนบัดนี้อาจจะกล่าวได้ว่า สถานการณ์
ต่างๆ ได้ผ่อนคลายลง และมีความหวังว่าจะดีขึ้น

         อย่างไรก็ตาม เรายังจะต้องพยายามปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังต่อไปอีก
มาก ในปีใหม่นี้ ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใด ก็ขอให้
คิดให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง ผลของการคิดดี ทำดี ทำถูกต้องนั้น จะได้ส่งเสริมให้
แต่ละคน ตลอดจนประเทศชาติ ดำเนินก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงสวัสดี

        ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาล
รักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรค ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และ
ประสบแต่ความสำเร็จสมหวัง ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

 

 

พ.ศ. ๒๕๔๗

 

 

        ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ภายหลังเหตุการณ์วินาศกรรม ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ทรงให้คนไทยมีความรักสามัคคีกัน

 

พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 ...............

 

       ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้พระราชทาน ส.ค.ส.
เนื่องจากเกิดเหตุคลื่นสึนามิซัดเข้าชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างรุนแรง จากการเกิดแผ่นดินไหวใน
มหาสมุทรอินเดีย นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตนเข้าเฝ้าฯ
เนื่องในวโรกาสพระราชทานพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เมื่อเสร็จจากการบันทึกเทป
แล้ว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับตนว่า ปีใหม่ปีนี้ มิได้พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องจากทรงงานหนัก
ในการให้ความช่วยเหลือพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว

        นายขวัญแก้ว ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังรับสั่งอีกว่า ทรงปลื้มใจที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน
เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกัน เป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เสมือนเป็นหลักประกันว่า เมื่อใดที่ทรง
เดือดร้อน ก็จะมีคนช่วยเหลือพระองค์แน่นอน การให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ผลบุญก็จะ
สนองต่อผู้ปฏิบัติด้วย รับสั่งว่า ทรงปลื้มใจคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือทุกคน มิได้แบ่งแยกว่า
เป็นคนชาติใด

 

พระราชดำรัส วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘


        บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ คนให้มีความสุข
ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแต่ละคนคงไม่แตก
ต่างกันนัก คือ ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณ์ด้วยพลานามัย ด้วยทรัพย์ ด้วยเกียรติยศ
พร้อมทั้งความสงบร่มเย็น

        พูดถึงความสงบร่มเย็น อาจแยกได้เป็นสองส่วน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบ
ภายใน ภายนอก ได้แก่ ความเป็นอยู่ และสภาวะแวดล้อมที่เป็นปรกติ ไม่มีภัยอันตราย หรือ
ความยุ่งยากเดือดร้อน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการขัดแย้งมุ่งร้ายทำลายกัน

        ภายใน ได้แก่ จิตใจที่สะอาดแจ่มใส ไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้อง จิตใจที่สะอาด
และสงบนี้สำคัญมาก เพราะทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกต้อง สามารถคิด
อ่านสร้างสรรค์ สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อัน
เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการ ให้สัมฤทธิผลได้

        ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลาย พยายามทำความคิดจิตใจให้สงบแจ่มใส ทำ
ความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้น ผู้ที่ทำประโยชน์เกื้อกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบ
ขอบใจกัน ด้วยความรักความหวังดี ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดกัน ปฏิบัติ
งานของตน ของชาติ ให้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่
มุ่งหมาย

        ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาล
รักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสมบูรณ์ และความสำเร็จสมหวัง
ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

 

 

พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 

 

        เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สีเขียว มีภาพปักรูปคุณทองแดงที่กระเป๋าด้านซ้าย ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง

 

พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 

 

        เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง และสุนัขทรงเลี้ยง ที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก ๙ สุนัข

 

พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

 

        เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาว ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง และสุนัขทรงเลี้ยง ที่เป็นเหลนของคุณทองแดงอีก ๔ สุนัข

 

พ.ศ. ๒๕๕๒

 

 

 

        เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สากลสีน้ำตาลอ่อน ผ้าปักพระกระเป๋าสีฟ้าสดใส ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ทรงผูกเนคไทสีฟ้าอ่อน ประทับบนพระเก้าอี้ ทรงฉายกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่นั่งอยู่ข้างพระเก้าอี้ และคุณนายแดง แม่ของคุณทองแดง ที่หมอบเฝ้าอยู่อีกข้างหนึ่ง

 

        ถึงอย่างไร ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นสุขแล้วล่ะ ที่มีพ่อหลวงเป็นมิ่งขวัญ ห่วงใยอาณาประชาราษฎรอยู่เสมอ

 

        ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

 

*********

 

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://developed-thailand.blogspot.com

                      http://th.wikipedia.org

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เรารักในหลวง

#5 By pu (110.164.73.2) on 2011-03-26 15:16

ขอบคุณที่มีภาพดี ๆ ให้ชมและเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานเพื่อท่าน ถึงใครมองไม่เห็นไม่เป็นไร เช่นคำที่ท่านกล่าว "ถ้าทุกคนปิดทองหน้าพระประธานแล้วข้างพระจะสวยได้งั้ยจ้า...
ขอบคุณจริง ๆ

#4 By ณัฐพร (118.173.68.7) on 2010-03-22 19:14

รู้สึกทราบซึ้งกับคำอวยพรของพระองค์จริงๆ
อยากให้คนไทยทุกคนทำตามที่ท่านตรัสจริงๆ

#3 By ❤NoRWAN❤ on 2010-01-18 11:59

Hot! Hot! Hot!

LONG LIVE THE KING♥

#2 By Yoneo on 2009-12-06 15:12

ความรู้ทั้งน้านนนนนนน

ขอบคุณครับ

#1 By weerachot on 2009-12-05 09:11