เมื่อเอ่ยถึงกรุงเทพฯ หลายคนอาจจะนึกถึงสารพันปัญหาที่กระจุกตัวอยู่อย่างมาก
มาย โดยเฉพาะ ปัญหารถติด และล่าสุดก็เป็นปัญหาชุมนุม (อันแสนยืดเยื้อ) ทาง
การเมือง

        แน่นอน..... เอ็นทรีนี้ไม่ได้มีประเด็นกล่าวถึงเรื่องนี้ แต่จะเป็นการนำเสนอแง่มุมที่ดี เป็น
เรื่องเบาๆ คือ แหล่งท่องเที่ยวในมหานครของสยามประเทศนั่นเองครับ

        เอ็นทรี่นี้นำ 10 อันดับแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพบอกเล่าเก้าสิบณ พื้นที่แห่งนี้ จะเป็น
ที่ใดบ้างไปติดตามกันครับ

 

 

10. ตลาดนัดสวนจตุจักร


        ตลาดนัดสวนจตุจักร คือ "สวรรค์ของคุณๆ" สำหรับผู้ที่ชอบซื้อสินค้าและต่อรองราคา

        โดยวันพุธและพฤหัสบดีจะเป็นตลาดค้าส่งต้นไม้ ส่วนวันเสาร์ และอาทิตย์นั้นจะเป็นเปลี่ยน
เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

        รวมทั้งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 15,000 ร้านจากทุกภูมิภาคของประเทศ เปิดตั้งแต่ 7 โมง
เช้าถึงค่ำ 

 


9. พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

 


        มีพื้นที่ 6 ไร่ ตั้งอยู่บนถ.ศรี-อยุธยา เขตราชเทวี ซึ่งประกอบด้วยเรือนไทยโบราณ 8 หลัง
ผู้มาเยี่ยมชมสามารถสัมผัสถึงความงามของสถาปัตยกรรมไทยที่คงความสมบูรณ์ยิ่ง ทั้งข้าวของ
เครื่องใช้ก็เป็นของส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

        เราจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพระบรมวงศานุวงศ์หรือเจ้านายชั้น สูง คือ
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ
เสด็จในกรมฯ ท่านเจ้าของวังอย่างใกล้ชิด


8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 


        ตั้งอยู่บนถ.หน้าพระธาตุ เขตพระนคร ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงละครแห่ง
ชาติ ตรงข้ามกับสนามหลวง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะไทยมากที่สุดแห่งหนึ่ง

        เป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เข้าสู่ยุค
รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย ลพบุรี อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งถึงยุครัตนโกสินทร์


7. พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน


       นายจิม ทอมป์สัน (James H.W. Thompson) ผู้ก่อตั้งร้านผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน
เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกในฐานะทหารอาสาสมัครของกองทหารอาสาสมัครของ
กองทัพสหรัฐฯ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

        เมื่อสงครามยุติเขาได้กลับมาดำเนินธุรกิจค้าผ้าไหมในประเทศไทยและเป็นผู้นำในการ
สร้างชื่อเสียงของผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 


6. พระที่นั่งวิมานเมฆ


        ตั้งอยู่ในพระราชวังดุสิต ใกล้กับอาคารรัฐสภาและสวนสัตว์ดุสิต ระหว่างที่เริ่มสร้าง
พระราชวังดุสิต

        รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ชะลอพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากเกาะสีชังมาสร้างขึ้นที่
พระราชวัง ดุสิต โดยมีสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของพระที่ นั่งได้รับอิทธิพลการก่อสร้างจากตะวันตก ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สัก
ทองเป็นรูปตัว L มีทั้งหมด 3 ชั้น ยกเว้นส่วนที่ประทับซึ่งเรียกว่า "แปดเหลี่ยม" มี 4 ชั้น

        การจัดแสดงบางห้องยังคงบรรยากาศในอดีต เช่น ห้องบรรทม ห้องสรง เป็นต้น พระที่นั่ง
แห่งนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารที่สร้างจากไม้สักทองที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการ
ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นที่แสดงศิลปวัตถุที่สะสมมาตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 5


5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

 


        วัดเบญจมบพิตร แปลว่า "วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5" ตั้งอยู่บนถ.ศรีอยุธยาใกล้
พระราชวังดุสิต สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี เป็นทรงจัตุรมุขหลังคาซ้อน 4 ชั้นวัดเบญฯ
ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบของศิลปะไทย

        ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมคือ ตอนย่ำรุ่งระหว่างที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมภายใน
พระอุโบสถ

        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตรจัดแสดงพระพุทธรูปปางในสมัยต่าง ๆ ทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ เช่น ปางลีลาสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เป็นต้น


4. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


        วัดอรุณ ฯ หรือวัดแจ้ง ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ เป็นวัดโบราณสร้าง
ในสมัยอยุธยาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้ง ราชธานีที่กรุงธนบุรี ใน พ.ศ. 2310 ได้
เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ำ เพื่อเสด็จฯ ขึ้นไป
สักการะพระมหาธาตุ ซึ่งเป็นพระปรางค์องค์เดิม พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดแจ้ง"

        รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 2 มาบรรจุไว้ พร้อมทรงเปลี่ยน
ชื่อวัดเป็น "วัดอรุณราชวราราม"

        พระปรางค์วัดอรุณฯ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ ที่รู้จักกัน
ทั่วโลก สูง 70 เมตร ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้อง เคลือบจานชามเบญจรงค์และเปลือกหอย
จำนวนมหาศาล แล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างงดงาม

        นอกจากความสวยงามที่ผู้คนต่างยกย่องให้พระปรางค์วัดอรุณเป็นพระปรางค์ที่สวยงาม
ที่สุดในประเทศไทย และถือเป็นพระปรางค์ที่สูงที่สุดในโลก

 


3. พระบรมมหาราชวัง


        มีพื้นที่ 218,400 ตารางเมตร ประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระที่นั่งองค์แรกภายในพระบรมมหาราชวัง

        โดยถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสรรเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยา มีลักษณะเป็นปราสาท
จัตุรมุข ยอดทรงมณฑปซ้อนเจ็ดชั้นประดับกระจก หลังคาคาดด้วยดีบุก

        พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2418 เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างไทย
และยุโรปเป็นปราสาทรียงกันสามชั้น สามองค์ เชื่อมต่อด้วยมุขกระสันโดยตลอด หลังคามุง
กระเบื้องเคลือบสี มียอดปราสาทสามยอด

        นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วย พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่ง
อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และพระที่นั่งบรมพิมาน

 


2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)


        วัดโพธิ์ได้ชื่อว่าเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย"

        เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังไม่มีการพิมพ์หนังสือการศึกษาที่มีอยู่ก็เรียนตามวัด

        พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ให้มีแหล่งรวมความรู้ จึงมีการรวบรวมและเลือกสรรตำรับ
ตำรามาจารึกที่แผ่นศิลาไว้โดยรอบวัดเพื่อเผย แพร่ให้ประชาชน

        วัดโพธิ์จัดเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ก่อสร้างมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 1

 


1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)


        วัดพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ.
2325 เมื่อรัชกาลที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายราชธานีจากธนบุรีมายังกรุงเทพมหานคร

        นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้ว"
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย

        พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นในพระ
อุโบสถ ระเบียงพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่สวยงามและยาวที่สุดในโลก

 

        ใครสนใจไปเที่ยวที่ไหน สะดวกที่ไหน ก็เชิญเที่ยวได้ตามสบายเลยครับ สำหรับในช่วง
ปิดเทอมหรือมีเวลาว่างจากการทำงาน..

 

ยังมีที่น่าเที่ยวอีกเยอะครับ...

 

 

ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

coppy เขามาอีกทีจาก http://www.soccersuck.com/soccer/viewtopic.php?t=104209

----------------------  

Comment

Comment:

Tweet

#229 By (49.230.138.186|49.230.138.186) on 2015-03-25 12:59

#229 By (49.230.138.186|49.230.138.186) on 2015-03-25 12:59

#228 By (49.230.138.186|49.230.138.186) on 2015-03-25 12:59

สวยทุกที่เลยงับ

#227 By ddd (124.122.101.182|124.122.101.182) on 2014-03-20 20:07

อยากเชิญให้มาเยี่ยมชมที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีการเรียนการสอนที่น่าสนใจและมีวิวัฒนาการของวิชาพยาบาลไทย เพราะเปนสถานที่แรกของประเทศไทยที่มีการสอนวิชาพยาบาล (ศิริราชพยาบาล) อาคารใหม่ที่มีการเปิดอาคารเมื่อวันที่ 10/6/56 มีดีไซน์ที่ทันสมัยและกว้างขวาง รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดีและหอพระราชประวัติบุพการีกิตติประกาศ ซึ่งเปนประวัติของผู้มีความสำคัญของคณะฯ คือพระมหิตลาธิเบศฯและสมเด็จย่า การดีไซน์ที่ทันสมัยอยากแลกเปลี่ยนความรู้ของคณะฯ แลกเปลี่ยนทัศนคติของมหาวิทยาลัยให้เด็กสมัยใหม่มีความเข้าใจในการเรียนของพยาบาลมากขึ้น อยากให้รายการ go go guide เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่สำคัญคะ ติดต่อได้ที่ 02-4197466 ต่อ 1416 คุณเบล หรือ 083-2716246 ขอบคุณคะ 😊

#226 By Belz (103.7.57.18|110.171.98.193) on 2013-06-14 19:38

#225 By moandbear (103.7.57.18|182.52.155.177) on 2013-02-19 13:03

#224 By moandbear (103.7.57.18|182.52.155.177) on 2013-02-19 13:01

ผมไปมาหมด เเละคับ สววยมากๆๆๆๆเร้ยค้าบบบบ อยากให้ทุกคนไปกันสวยจิงๆ

#223 By asde (103.7.57.18|110.169.214.60) on 2013-01-14 13:26

yoๆ cry

#222 By ปวเรศ (103.7.57.18|110.169.214.60) on 2013-01-14 13:24

ไปมาเกือบหมดแระสวยมาก

#221 By noomind (103.7.57.18|171.99.0.146) on 2012-12-03 10:40

#220 By suzy (103.7.57.18|49.49.68.113) on 2012-11-24 14:08

ขอบคุณค่ะพี่ที่รู้จักที่ท่องเทียวอ่ะbig smile

#219 By wareearn (103.7.57.18|124.122.60.139) on 2012-11-05 15:59

สวยงามมาก

#218 By ปภัสรา เขียวหวาน (103.7.57.18|127.0.0.1, 110.164.179.2) on 2012-09-28 13:27

#217 By ณ๊ กรุงเทพ (103.7.57.18|125.27.121.6) on 2012-09-06 13:48

เคยไปแต่ ตลาดนัดสวนจตุจักร น่าเดินมาก

#216 By พิชวรรณ (103.7.57.18|180.183.218.166) on 2012-08-16 13:28

อยากไปบ้างจัง ถ้ามีเวลา

#215 By moji (103.7.57.18|27.55.9.178) on 2012-07-01 11:17

#214 By moji (103.7.57.18|27.55.9.178) on 2012-07-01 11:14

ถึง…..คนที่สนใจ ขออภัยที่รบกวน รายได้ 10,000-20,000บาท/เดือนงานออนไลน์ทำง่ายได้เงินจริงบริษัทมั่นคงถูกต้องตามกฎหมาย นักศึกษา คนว่างงาน คนทำงานคนประจำ อายุ 18 ปีขึ้นไป
www.LDS-System.com/34091

#213 By aim (103.7.57.18|110.168.198.226) on 2012-06-07 16:52

available

#212 By NOONA (61.7.240.54) on 2012-03-26 09:04

available. 11111

#211 By NOONA (61.7.240.54) on 2012-03-26 09:03

ไปมาแล้วค่ะเกือบทั้งหมด มีที่ยังไม่ไปก้อ 2.5.7.8.9
ปีนี้โชคดีมากเลยที่มีโอกาสได้ไปทำบุญเก้าวัดในกรุงเทพฯ
ชอบมากเลยและสนุกด้วย แถมไปกับสุดที่รักด้วย เขาเป็นชาวต่างชาตินะแต่เขาทำตามเราทุกอย่างที่เราพาทำ ดีใจค่ะที่ไ้ด้แฟนแบบนี้
เอ๋ Happy ledyconfused smile

#210 By สิริรนันต์ (180.183.114.131) on 2012-03-06 10:11

#209 By dyoti0845 (110.77.218.168) on 2012-02-03 14:04

น่าชวนครอบครัวมาembarrassed

#208 By พิมพื (58.11.151.0) on 2012-02-02 15:28

#207 By (101.109.40.46) on 2012-02-02 14:20

LIKE MAK MAKbig smile

#206 By joyjee (103.1.167.24) on 2012-02-01 17:29

ดีมากเลย รูปภาพสวยที่สุด question big smile confused smile open-mounthed smile

#205 By ammoll (124.120.238.14) on 2012-01-26 15:04

อยากปัยอ่ะ ปัยทุกที่เลยยยยย.....

#204 By pantawun insombut (180.180.183.237) on 2012-01-25 10:36

#203 By num_england@hotmail.com (171.99.97.2) on 2012-01-13 09:46

อยากไปเนอะแต่ไม่มีปัญญาอ่ะtongue confused smile open-mounthed smile big smile sad smile

#202 By ปอย จร๊า (203.172.201.233) on 2012-01-04 15:12

ก้อสวยน่าเที่ยวโคตรเลยอ่ะ question question angry smile open-mounthed smile wink surprised smile question

#201 By แป้ง ปอย แฟ้บ (10.251.6.54, 203.172.199.250) on 2012-01-04 15:09

ไปมาหมดแล้ว ไม่มีที่เที่ยวอีกเหรอแบบสนุกๆopen-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile

#200 By Aom (27.55.2.68) on 2011-12-24 08:15

ด่วน !! กระแสมาแรงมาก

ไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องมีประสบการณ์ ไม่ต้องมีวุฒิ(จำนวนจำกัด)

แค่ใช้ระบบอินเทอร์ 2-3 ชั่วโมง/วัน ก้สามารถรับรายได้ถึง 8,000 - 20,000บ./ด.

สนใจทำงานกรอกข้อมูeลเพื่อรับรายละเอียดด้านในเลยคะ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยน่ะค่ะ)

>>> <<<ถ้าคลิ๊กไม่ได้ ให้ก๊อปลิงค์ (Ctrl+C) และไปวาง(Ctrl+V)ไว้ตรงที่วางลิงค์เว็ปไซด์โอกาสมาถึงคุณแล้ว จะปล่อยมันไปหรอ?.

#199 By Natt (192.168.1.125, 180.183.140.75) on 2011-12-05 02:00

ขอบคุณมากครับบบบบบ


--------------------
อาชาไนยแก่ๆยังใฝ่ฝันถึงการวิ่งนับหมื่นลี้แล้ัวใยข้าคนนี้จะวิ่งซักลี้สองลี้ไม่ได้
จะจองโรงแรมในเมืองไทยแวะได้นะครับhttp://www.bookinghotelsinthailand.com

#198 By blogger-man (58.8.127.113) on 2011-11-19 12:40

ไปมาหลายที่แล้ว big smile

#197 By anna (210.1.31.28) on 2011-09-28 14:56

#196 By ปรานอม (223.204.16.25) on 2011-09-24 16:48

www.mgs.in.th สนุกมากsurprised smile surprised smile surprised smile

#195 By เทพนักตกหญิง (180.183.125.39) on 2011-08-21 19:37

น่าเที่ยวมั่กๆเลยopen-mounthed smile

#194 By เฟิร์น (183.88.29.170) on 2011-08-16 15:13

รูป ไม่ขึ้น อ่

#193 By M . Mii (124.120.140.129) on 2011-08-03 21:43

555555555+surprised smile wink open-mounthed smile big smile

#192 By 007 (58.8.53.38) on 2011-07-02 10:16

อยากกินจัง embarrassed cry

#191 By นิว (118.175.74.40) on 2011-06-30 11:30

สวยดีนะอยากไปจัง big smile

#190 By นิว (110.164.161.60) on 2011-06-30 11:27

ที่น่าเที่ยวมากๆค่ะ surprised smile question angry smile angry smile

#189 By มูมู้ (203.172.210.94) on 2011-06-24 15:17

ขอบคุณมากๆค่ะน่าสนใจทุกที่เลย confused smile sad smile open-mounthed smile

#188 By มิ้น (124.122.232.9) on 2011-06-11 09:59

ขอบคุณค่ะ
แต่ถ้าไม่มีคนพาไปก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ดี

#187 By (58.9.155.82) on 2011-06-02 12:13

ครบเเล้วววววววววววววววววววววววววววววววววquestion question question confused smile confused smile confused smile double wink double wink double wink

#186 By kikky (124.122.82.82) on 2011-06-01 18:01

มีแต่วัดทั้งนั้นเลยย question

#185 By jew (115.87.188.135) on 2011-04-24 10:51


ไปมาจนครบทุกที่แล้วอ่ะ มีที่อื่นอีกไหมคะ

#184 By M&M (58.9.199.104) on 2011-04-17 18:59

อย่างน้อยก็ไปมาแล้ว ครึ่งนึงละหว้า

#183 By ilovcrv (203.172.120.50) on 2011-03-30 12:13

double wink น่าเที่ยว

#182 By นา (183.89.37.32) on 2011-03-25 10:43

โอ้โห

#181 By bell (1.46.197.47) on 2011-03-20 14:49