เมื่อเอ่ยถึงกรุงเทพฯ หลายคนอาจจะนึกถึงสารพันปัญหาที่กระจุกตัวอยู่อย่างมาก
มาย โดยเฉพาะ ปัญหารถติด และล่าสุดก็เป็นปัญหาชุมนุม (อันแสนยืดเยื้อ) ทาง
การเมือง

        แน่นอน..... เอ็นทรีนี้ไม่ได้มีประเด็นกล่าวถึงเรื่องนี้ แต่จะเป็นการนำเสนอแง่มุมที่ดี เป็น
เรื่องเบาๆ คือ แหล่งท่องเที่ยวในมหานครของสยามประเทศนั่นเองครับ

        เอ็นทรี่นี้นำ 10 อันดับแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพบอกเล่าเก้าสิบณ พื้นที่แห่งนี้ จะเป็น
ที่ใดบ้างไปติดตามกันครับ

 

 

10. ตลาดนัดสวนจตุจักร


        ตลาดนัดสวนจตุจักร คือ "สวรรค์ของคุณๆ" สำหรับผู้ที่ชอบซื้อสินค้าและต่อรองราคา

        โดยวันพุธและพฤหัสบดีจะเป็นตลาดค้าส่งต้นไม้ ส่วนวันเสาร์ และอาทิตย์นั้นจะเป็นเปลี่ยน
เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

        รวมทั้งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 15,000 ร้านจากทุกภูมิภาคของประเทศ เปิดตั้งแต่ 7 โมง
เช้าถึงค่ำ 

 


9. พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

 


        มีพื้นที่ 6 ไร่ ตั้งอยู่บนถ.ศรี-อยุธยา เขตราชเทวี ซึ่งประกอบด้วยเรือนไทยโบราณ 8 หลัง
ผู้มาเยี่ยมชมสามารถสัมผัสถึงความงามของสถาปัตยกรรมไทยที่คงความสมบูรณ์ยิ่ง ทั้งข้าวของ
เครื่องใช้ก็เป็นของส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

        เราจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพระบรมวงศานุวงศ์หรือเจ้านายชั้น สูง คือ
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ
เสด็จในกรมฯ ท่านเจ้าของวังอย่างใกล้ชิด


8. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 


        ตั้งอยู่บนถ.หน้าพระธาตุ เขตพระนคร ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงละครแห่ง
ชาติ ตรงข้ามกับสนามหลวง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะไทยมากที่สุดแห่งหนึ่ง

        เป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เข้าสู่ยุค
รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย ลพบุรี อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งถึงยุครัตนโกสินทร์


7. พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน


       นายจิม ทอมป์สัน (James H.W. Thompson) ผู้ก่อตั้งร้านผ้าไหมไทย จิม ทอมป์สัน
เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกในฐานะทหารอาสาสมัครของกองทหารอาสาสมัครของ
กองทัพสหรัฐฯ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

        เมื่อสงครามยุติเขาได้กลับมาดำเนินธุรกิจค้าผ้าไหมในประเทศไทยและเป็นผู้นำในการ
สร้างชื่อเสียงของผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 


6. พระที่นั่งวิมานเมฆ


        ตั้งอยู่ในพระราชวังดุสิต ใกล้กับอาคารรัฐสภาและสวนสัตว์ดุสิต ระหว่างที่เริ่มสร้าง
พระราชวังดุสิต

        รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ชะลอพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากเกาะสีชังมาสร้างขึ้นที่
พระราชวัง ดุสิต โดยมีสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของพระที่ นั่งได้รับอิทธิพลการก่อสร้างจากตะวันตก ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สัก
ทองเป็นรูปตัว L มีทั้งหมด 3 ชั้น ยกเว้นส่วนที่ประทับซึ่งเรียกว่า "แปดเหลี่ยม" มี 4 ชั้น

        การจัดแสดงบางห้องยังคงบรรยากาศในอดีต เช่น ห้องบรรทม ห้องสรง เป็นต้น พระที่นั่ง
แห่งนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารที่สร้างจากไม้สักทองที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการ
ดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นที่แสดงศิลปวัตถุที่สะสมมาตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 5


5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

 


        วัดเบญจมบพิตร แปลว่า "วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5" ตั้งอยู่บนถ.ศรีอยุธยาใกล้
พระราชวังดุสิต สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี เป็นทรงจัตุรมุขหลังคาซ้อน 4 ชั้นวัดเบญฯ
ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบของศิลปะไทย

        ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมคือ ตอนย่ำรุ่งระหว่างที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมภายใน
พระอุโบสถ

        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตรจัดแสดงพระพุทธรูปปางในสมัยต่าง ๆ ทั้งของ
ไทยและต่างประเทศ เช่น ปางลีลาสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เป็นต้น


4. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


        วัดอรุณ ฯ หรือวัดแจ้ง ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ เป็นวัดโบราณสร้าง
ในสมัยอยุธยาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้ง ราชธานีที่กรุงธนบุรี ใน พ.ศ. 2310 ได้
เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ำ เพื่อเสด็จฯ ขึ้นไป
สักการะพระมหาธาตุ ซึ่งเป็นพระปรางค์องค์เดิม พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดแจ้ง"

        รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 2 มาบรรจุไว้ พร้อมทรงเปลี่ยน
ชื่อวัดเป็น "วัดอรุณราชวราราม"

        พระปรางค์วัดอรุณฯ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ ที่รู้จักกัน
ทั่วโลก สูง 70 เมตร ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้อง เคลือบจานชามเบญจรงค์และเปลือกหอย
จำนวนมหาศาล แล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างงดงาม

        นอกจากความสวยงามที่ผู้คนต่างยกย่องให้พระปรางค์วัดอรุณเป็นพระปรางค์ที่สวยงาม
ที่สุดในประเทศไทย และถือเป็นพระปรางค์ที่สูงที่สุดในโลก

 


3. พระบรมมหาราชวัง


        มีพื้นที่ 218,400 ตารางเมตร ประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระที่นั่งองค์แรกภายในพระบรมมหาราชวัง

        โดยถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสรรเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยา มีลักษณะเป็นปราสาท
จัตุรมุข ยอดทรงมณฑปซ้อนเจ็ดชั้นประดับกระจก หลังคาคาดด้วยดีบุก

        พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2418 เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างไทย
และยุโรปเป็นปราสาทรียงกันสามชั้น สามองค์ เชื่อมต่อด้วยมุขกระสันโดยตลอด หลังคามุง
กระเบื้องเคลือบสี มียอดปราสาทสามยอด

        นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วย พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่ง
อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และพระที่นั่งบรมพิมาน

 


2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)


        วัดโพธิ์ได้ชื่อว่าเป็น "มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย"

        เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 ยังไม่มีการพิมพ์หนังสือการศึกษาที่มีอยู่ก็เรียนตามวัด

        พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ให้มีแหล่งรวมความรู้ จึงมีการรวบรวมและเลือกสรรตำรับ
ตำรามาจารึกที่แผ่นศิลาไว้โดยรอบวัดเพื่อเผย แพร่ให้ประชาชน

        วัดโพธิ์จัดเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ก่อสร้างมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 1

 


1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)


        วัดพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ.
2325 เมื่อรัชกาลที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายราชธานีจากธนบุรีมายังกรุงเทพมหานคร

        นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้ว"
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย

        พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นในพระ
อุโบสถ ระเบียงพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่สวยงามและยาวที่สุดในโลก

 

        ใครสนใจไปเที่ยวที่ไหน สะดวกที่ไหน ก็เชิญเที่ยวได้ตามสบายเลยครับ สำหรับในช่วง
ปิดเทอมหรือมีเวลาว่างจากการทำงาน..

 

ยังมีที่น่าเที่ยวอีกเยอะครับ...

 

 

ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

coppy เขามาอีกทีจาก http://www.soccersuck.com/soccer/viewtopic.php?t=104209

----------------------  

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

เคยไปแต่ที่สวนจตุจักรเองอ่ะ

#1 By Gudjo on 2008-09-21 08:13

สวยดีเนอะopen-mounthed smile

#2 By nudee on 2008-09-22 09:13

ไปให้ครบๆ

#3 By (124.121.200.84) on 2008-10-04 13:57

สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆbig smile open-mounthed smile

#4 By pop yok ploy (125.27.34.105) on 2009-03-16 11:27

เคยไปวัดพระแก้ว big smile open-mounthed smile embarrassed cry

#5 By (125.25.193.216) on 2009-04-04 14:14

เคยไปพระบรมหาราชวัง double wink wink surprised smile embarrassed big smile open-mounthed smile confused smile

#6 By (125.25.193.216) on 2009-04-04 14:17

กเพเริส่เรอ้สไอ รี้พะด

#7 By ด้พี (122.154.17.7) on 2009-04-07 16:05

เคยไปแต่สวนจตุจักง่ะsad smile

#8 By yas mo (125.26.107.127) on 2009-04-08 12:21

อยากไปพระที่นั่งวิมานเมฆน่ะค่ะ แต่ไม่มีเวลาbig smile

#9 By แอน ทองประสม (125.26.107.127) on 2009-04-08 12:28

อยากไปกับคุณแอน ขอไปด้วยได้ไหมครับ

#10 By มาริโอ เมาเร่อ (125.26.107.127) on 2009-04-08 12:34

สวยดี แต่อยากได้แผนที่ด้วยง่ะไปไม่ถูกค่ะconfused smile embarrassed

#11 By น้องนู๋ (119.31.11.10) on 2009-05-09 23:10

big smile open-mounthed smile เคยๆไปแแค่สองที่เองหง่ะ

#12 By Viwat (114.128.237.212) on 2009-05-13 07:53

สวยมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวนะค่ะbig smile

#13 By (222.123.204.24) on 2009-05-22 15:09

อยากไปเที่ยวจังงับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#14 By วันชนะ (222.123.85.65) on 2009-05-29 09:04

#15 By เตย (203.172.165.105) on 2009-06-02 07:44

. พระที่นั่งวิมานเมฆสวยมักๆๆๆๆๆ

#16 By ดด (202.28.45.20) on 2009-06-24 10:10

สวยจริงๆ

#17 By (125.26.108.137) on 2009-06-27 12:33

angry smile big smile question

#18 By (58.10.192.91) on 2009-06-28 10:51

ดีจ้ง อยู่ กทม ยังไม่รู้แหล่งเที่ยว แต่น่าจะบอกที่ไหนมีที่จอดรถได้บ้างนะ กลัวหาที่จอดรถไม่ได้

#19 By mmm (125.25.119.9) on 2009-07-09 12:22

tongue embarrassed

#20 By (125.27.194.51) on 2009-07-10 21:02

tongue embarrassed

#21 By (125.27.194.51) on 2009-07-10 21:02

tongue embarrassed

#21 By (125.27.194.51) on 2009-07-10 21:02

sad smile angry smile question embarrassed กวน ...จังเลยเนะ

#23 By แวนด้า (125.27.194.51) on 2009-07-10 21:04

ดีมากคะbig smile big smile big smile

#24 By ทอฝัน (117.47.124.87) on 2009-07-14 13:02

สวัสดีคะ

#25 By ทอฝัน //เบน (117.47.124.87) on 2009-07-14 13:04

หวัดดีembarrassed surprised smile wink double wink cry

#26 By ดับบิว (61.90.71.183) on 2009-07-14 13:15

อยากไปดูพระมาลาเบี่ยงจัง สำคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก.(พระนเรศวร)

#27 By นก (202.29.87.2) on 2009-07-14 18:30

sad smile sad smile angry smile

#28 By ปปเกเ (125.26.22.184) on 2009-07-17 10:57

อยากไปหัวหินอีกอ่ะคราฟ open-mounthed smile confused smile .......♥♥♥♥♥angry smile

#29 By กิต/*-♥♥ (125.26.22.184) on 2009-07-17 11:00

ติ๊ม 328 เรากิตquestion double wink wink surprised smile embarrassed embarrassed tongue question open-mounthed smile big smile อิอิอิอิอิอิ กำพด

#30 By เรา♥○◘◘◘○♥♥♥ (125.26.22.184) on 2009-07-17 11:04

3858963215475?????????gเราชื่ออะไรคราฟ ให้ทายเราชื่อ กิต หรือ พี เรามี 2 ชื่อ คราฟ

#31 By Gudjo M♥!+++5š♠♠4•••• (125.26.22.184) on 2009-07-17 11:09

3858963215475?????????gเราชื่ออะไรคราฟ ให้ทายเราชื่อ กิต หรือ พี เรามี 2 ชื่อ คราฟ

#32 By Gudjo M♥!+++5š♠♠4•••• (125.26.22.184) on 2009-07-17 11:09

มีสาระมาก....big smile

#33 By อเล็ก (124.157.215.143) on 2009-08-13 12:12

big smile open-mounthed smile open-mounthed smile sad smile wink double wink cry surprised smile surprised smile ชอบมาก...

#34 By อเล็ก (124.157.215.143) on 2009-08-13 12:13

เคยไปวัดพระแก้วกะพระที่นั่งวิมานเมฆ
ไปแล้วก็อยากไปอีก อลังการมากๆ

#35 By ดาวพิดโลก (117.47.5.194) on 2009-08-17 20:41

#36 By tod (203.114.107.226) on 2009-09-09 16:31

ราคาคริสเตียน

christian hotel

#37 By avanahotel (124.120.100.34) on 2009-09-17 15:21

ราคาคริสเตียน

christian hotel

www.avanahotel.com

#38 By deedee (124.120.100.34) on 2009-09-17 15:22

อยากไปเที่ยวจังเลย

#39 By minnie (124.157.238.242) on 2009-09-18 16:20

ดีครับ

#40 By (119.42.73.89) on 2009-09-21 10:55

cry double wink wink surprised smile question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#41 By hjkl2008 (119.42.73.89) on 2009-09-21 10:56

อยากไปจัง

#42 By สวย (203.158.209.218) on 2009-09-22 14:13

5555+question

#43 By (117.121.208.2) on 2009-10-06 17:29

เคยไปหมดแล้วdouble wink

#44 By เกรียน (117.121.208.2) on 2009-10-06 17:30

อยากไปเที่ยวจัง

#45 By มุก (118.173.125.33) on 2009-10-07 11:58

สวยดีนะ

#46 By (124.120.210.23) on 2009-10-08 18:13

รักในหลวงกร๊าฟ

#47 By อิเรื่รานื่น (58.10.27.86) on 2009-10-21 10:42

เคยไปแต่ที่ฟิวเจอ

#48 By zzaass (118.172.220.103) on 2009-10-27 20:02


สวยดีเนอะopen-mounthed smile เคยไปแต่ที่สวนจตุจักรเองอ่ะ

#49 By (118.172.220.103) on 2009-10-27 20:03

สวยดีเนอะ
sad smile question embarrassed

wink cry

#50 By (202.143.148.20) on 2009-11-03 14:53